Βρείτε μας εδώ
2.-Lobby-general-cropped_resized
Πολιτική απορρήτου
Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Πολιτική απορρήτου

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την Moussamas Bros S.A. η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι υψίστης σημασίας. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από τα τρίτα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον υπό εξέταση τομέα. Σκοπός του νόμου είναι ο καθορισμός των όρων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων, και ιδίως του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Παιανία Ελλάδα, επί της Λεωφόρου Αττικής 40,2 χλμ, email: info@hiathens.com, τηλ: +302106689000, ιστοσελίδα: www.hiathens.com, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών & συνεργατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής "Κανονισμός"), όπως αυτός ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε με την ΥΠΔ, κα Δέσποινα Χρυσοπούλου, στο email: GDPR@hiathens.com, τηλέφωνο: +302107278555

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε απευθείας, καθώς και τα δεδομένα που διαβιβάζουν οι μηχανές κρατήσεων και τα ταξιδιωτικά γραφεία στο ξενοδοχείο μας, ώστε να μπορείτε να
απολαύστε τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου μας. Συγκεκριμένα, αλλά όχι εξαντλητικά, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς κινητών και σταθερών τηλεφώνων, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας, την ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, δηλαδή προτιμήσεις σχετικά με τα δωμάτια, αγαπημένες δραστηριότητες, διατροφικές συνήθειες, συνθήκες υγείας που υπαγορεύουν ειδικές ρυθμίσεις δωματίου.

Οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν:

α) την παροχή υπηρεσιών διαμονής, F&B και ψυχαγωγίας που επιθυμείτε να λάβετε από εμάς. Ως νόμιμοι λόγοι μπορούν επίσης να θεωρηθούν: η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων μας, οι κρατήσεις δωματίων, οι υπηρεσίες σχετικά με την άφιξη και την αναχώρησή σας, η χρήση των εγκαταστάσεών μας και οτιδήποτε μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σε αυτό το
πλαίσιο,
β) τη διασφάλιση και προστασία τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας νομικών συμφερόντων. Έτσι, χρησιμοποιούμε CCTV και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την ασφάλεια και την προστασία των ατόμων, των υλικών, των εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικό λογισμικό ασφαλείας για τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών. Οι κάμερες βρίσκονται στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των ξενοδοχείων,
γ) τη συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλει ο νόμος. Συγκεκριμένα, διατηρούμε αρχεία προσωπικών δεδομένων όλων των πελατών μας που διαμένουν στο ξενοδοχείο μας (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας). Επιπλέον, διατηρούμε αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμών για είκοσι (20) έτη,
δ) τη συγκατάθεση που παρέχετε υπό τους συγκεκριμένους όρους που ορίζονται στο νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες κ.λπ. της Αφοί Μουσάμας Α.Ε. ή/και τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο.

Η εταιρεία μας μοιράζεται τα δεδομένα σας με τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας και καθορίζει τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας. Η εταιρεία μας συνάπτει συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με τα τρίτα μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της διαδικασίας με το ισχύον νομικό πλαίσιο και η άσκηση των δικαιωμάτων κάθε φυσικού προσώπου.

Η εταιρεία μας μοιράζεται τα δεδομένα σας εντός του Ομίλου μας, καθώς και με συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες για σκοπούς διαφήμισης, πληροφόρησης και ενημέρωσης για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για προωθητικές ενέργειες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί η συγκατάθεσή σας.
παρέχεται.

Τέλος, μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με εταιρείες συμβούλων, λογιστικά γραφεία, καθώς και με συνεργαζόμενες τράπεζες.

Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται βάσει των ακόλουθων ειδικών κριτηρίων, ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως απαίτηση βάσει διατάξεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία γίνεται βάσει σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων βάσει της σύμβασης.

Για σκοπούς μάρκετινγκ, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης κατά την περίοδο πριν από την εν λόγω ανάκληση.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Δέσποινα Χρυσοπούλου, email: GDPR@hiathens.com, τηλέφωνο: +302107278555.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές διαγραφής, κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζεται η Moussamas Bros S.A. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε και να επαληθεύσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Συνεπώς, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μελετάτε, να διορθώνετε, να ενημερώνετε ή να τροποποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον ΥΠΔ μας χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας.

Δεξιά για διαγραφή: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας ή για να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (όπως, ενδεικτικά, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να επαληθευτούν τα δεδομένα αυτά, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους αντί της διαγραφής τους, (γ) όταν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, είναι, ωστόσο, απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους αντιτίθεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Σε περίπτωση που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και κατάρτισης προφίλ καταναλωτή.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που να σας επιτρέπει την πρόσβαση, τη χρήση και την επεξεργασία τους με κοινώς χρησιμοποιούμενες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα υφίσταται για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσής σας ή της εκτέλεσης σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Δέσποινα Χρυσοπούλου, email: GDPR@hiathens.com, τηλέφωνο: +302107278555.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr.

Η Moussamas Bros S.A. εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην πρόληψη τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο για τον καθένα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν τα ισχύοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αποκτώντας πρόσβαση και, ενδεχομένως, χρησιμοποιώντας προσωπικά δεδομένα για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

ihg-logo_white-01
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ